Pack T-shirts

T-SHIRTS
BLANC
BASIC PROMO
145Gr
1 FACE 2 FACES


10X 59,00€  (5,90 pc) 79,00€  (7,90 pc)
25x 109,00€  (4,36 pc)
139,00€  (5,56 pc)
50x 199,00€  (3,98 pc)
249,00€  (4,98 pc)
100x 389,00€  (3,89 pc) 489,00€  (4,89 pc)

SUPERIEUR 185Gr 1 FACE 2 FACES

10X 69,00€  (6,90 pc)   89,00   (8,90 pc)

25x

139,00€  (5,56 pc)
169,00  (6,76 pc)

50x 239,00€  (4,78 pc) 
289,00  (5,78 pc)  

100x 469,00€  (4,69 pc)  
569,00  (5,69 pc)  Prix HTVA

T-SHIRTS COULEUR BASIC PROMO 145Gr 1 FACE 2 FACES
10X 79,00€  (7,90 pc) 99,00€  (9,90 pc)
25x 129,00€  (5,16 pc)
159,00€  (6,36 pc)
50x 229,00€  (4,58 pc)
279,00€  (5,58 pc)
100x 449,00€  (4,49 pc) 549,00€  (5,49 pc)

SUPERIEUR 185Gr 1 FACE 2 FACES

10X 89,00€  (8,90 pc)  109,00€  (10,90 pc)

25x

159,00€  (6,36 pc)  
189,00€  (7,56 pc)

50x 279,00€  (5,58 pc)  
329,00€  (6,58 pc)  

100x 549,00€  (5,49 pc)  
649,00€  (6,49 pc)  Prix  HTVA